Volcano Name: Mashkovtsev Smithsonian Inst ID (SI_VNUM): 300001
Alternate Name:
Moshkovskaya
Volcano Type: Stratovolcano(es)
Latitude: 51.1000000000
Longitude: 156.7166666667
Region: Kamchatka and Mainland Asia Sub Region: Kamchatka Peninsula
Date Entered: 02/05/2012

Eruption Details

No eruption details for this volcano.

Data downloads

Alternate Property downloads