Volcano Name: Pogranychny Smithsonian Inst ID (SI_VNUM): 300470
Alternate Name:
Centralny
Tsentralny
Vodorazdelny
Volcano Type: Shield volcano(es)
Latitude: 56.8500000000
Longitude: 159.8000000000
Region: Kamchatka and Mainland Asia Sub Region: Kamchatka Peninsula
Date Entered: 02/05/2012

Eruption Details

No eruption details for this volcano.

Data downloads

Alternate Property downloads