Volcano Name:Bezymianny Smithsonian Inst ID (SI_VNUM): 300250
Alternate Name:
Besymyannaya
Bezymjannaja Sopka
Bezymyannyi
Dvukhglavy
Ekstrusivny Greben
Expeditsii
Gladky
Kulich
Lokhmaty
Novy
Plotina
Pravilny
Raschlenenny
Razlaty
Razrushennyi
Stupenchaty
Treugolny Zub
Volcano Type:Stratovolcano(es)
Latitude: 55.9783333300
Longitude: 160.5866667000
Region:Kamchatka and Mainland Asia Sub Region:Kamchatka Peninsula
Date Entered:02/05/2012
 
Eruption Details
Eruption Start Date:22/10/1955 Date Error:
Eruption End Date:1 /3 /1957 Dating Technique:Historical records
Eruption Date Quality:High quality Preferred Date:Y
Bulk DRE Volume (km3): 0.200 (Literature)
Bulk deposit volume (km3): 0.450 (Literature)
Magnitude : 5.300 (Literature)
Maximum Column Height (km): 45.000 (Literature)
Maximum Intensity : 11.920 (Column Height)
Maximum VEI : 5.000 (Literature)
Tephra fall DRE Volume (km3): 0.760 (Calculated)
Tephra fall Deposit Volume (km3): 1.900 (Literature)
Magma: Andesite
Calculated Density:
Rock Classification:
Andesite
Eruption Start Date:950 Date Error:
Eruption End Date: Dating Technique:Tephrochronology
Eruption Date Quality:Low quality Preferred Date:Y
Bulk DRE Volume (km3): 0.132 (Calculated)
Bulk deposit volume (km3): 0.300 (Literature)
Magnitude : 4.500 (Calculated)
Maximum VEI : ? 4.000 (Literature)
Magma: Not Available
Calculated Density:
Rock Classification:
Eruption Start Date:700 Date Error:50
Eruption End Date: Dating Technique:Tephrochronology
Eruption Date Quality:Medium quality Preferred Date:Y
Bulk DRE Volume (km3): 0.180 (Calculated)
Bulk deposit volume (km3): 0.500 (Literature)
Magnitude : 4.700 (Calculated)
Maximum VEI : ? 4.000 (Literature)
Magma: Not Available
Calculated Density:
Rock Classification:
Eruption Start Date:-450 Date Error:
Eruption End Date: Dating Technique:Radiocarbon (corrected)
Eruption Date Quality:No information Preferred Date:Y
Bulk DRE Volume (km3): 0.140 (Calculated)
Bulk deposit volume (km3): 0.350 (Literature)
Magnitude : 4.500 (Calculated)
Maximum VEI : 4.000 (Literature)
Tephra fall DRE Volume (km3): 0.140 (Calculated)
Tephra fall Deposit Volume (km3): 0.350 (Literature)
Magma: Andesite
Calculated Density:
Rock Classification:
Andesite

Data downloads

Alternate Property downloads